Hamilelikte Yapılmaması Gerekenler

Haber Tarihi: Salı, Eki.14.2014 - 12:52
 |  Karakter Boyutu : A- A+
Hamilelikte Yapılmaması Gerekenler
Pastörize edilmemiş besinleri yemeyin
Pas­tö­ri­ze edil­me­miş süt­ten ya­pı­lan pey­nir­de bu­lu­na­bi­len "Lis­te­ri­a" ad­lı mik­ro­or­ga­niz­ma er­ken do­ğum, ge­be­lik kay­bı ya da dü­şük ağır­lık­lı be­bek sa­hi­bi ol­ma­ya ne­den ola­bi­li­yor.
 
 
Siyah çay, kahve ve gazlı içecekler
Faz­la si­yah çay tü­ke­ti­mi an­ne­de kan­sız­lı­ğa ve demir ek­sik­li­ği­ne; yo­ğun kah­ve tü­ke­ti­mi an­ne­de çar­pın­tı, dü­şük ve er­ken do­ğu­ma; ha­zır mey­ve su­la­rı ve gaz­lı içe­cek­ler ise faz­la gli­koz alı­mı­na ve mi­de şi­ka­yet­le­ri­ne ne­den ola­bili­yor.
 
 
 
Akne ilacı ve anti aging krem sürmeyin
Akne ilaçlarında ve anti-aging kremlerde bulunabilen retinoidler, A vitamini türevleridir ve gebelikte teratojenik etkisi kanıtlanmış, embriyo gelişimi için toksik etkileri olan kimyasallar. Hamilelik öncesi ve sırasında yüksek doz A vitamini içeren bu ürünleri kullananlarda sağlıksız bebek doğumu riski ortaya çıkıyor.
 
 
 
 
Saçınızı boyamayın
Saç boyaları, amonyak ve çeşitli kimyasallar içerdiğinden, saç derisine nüfus etmeleri sonucu embriyo üzerine toksik etkilerde bulunabiliyor. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra anne adaylarına saçları için organik saç boyası ya da doğal bir bileşen olan kınayı tercih etmeleri tavsiye ediliyor.
 
 
 
 
Çiğ et, şar­kü­te­ri ürün­le­ri ve çiğ de­niz mah­sul­le­ri­ni ter­cih et­me­yin
Su­cuk, sa­lam, so­sis gi­bi ürün­ler ile çiğ et­te "Tok­sop­laz­ma gon­di­i" adın­da bir pa­ra­zit bu­lu­na­bi­li­yor ve bu pa­ra­zit hamileye bu­laş­tı­ğın­da tek­rar­la­yan dü­şük­ler, be­bek­ler­de sa­ğır­lık, gör­me bo­zuk­luk­la­rı, si­nir sis­te­mi has­ta­lık­la­rı, ateş, sa­rı­lık gi­bi has­ta­lık­la­ra ne­den ola­bi­li­yor. Bu se­bep­le ge­be­le­rin eti ve şar­kü­te­ri ürün­le­ri­ni çok iyi pi­şi­rme­le­ri ge­re­ki­yor. Çiğ de­niz ürün­le­ri be­sin ze­hir­len­me­le­ri­ne ne­den ola­bil­i­yor.
 
 
 
 
Si­ga­ra kul­lan­ma­yın
Si­ga­ra ha­mi­le­lik­te er­ken do­ğu­ma, an­ne kar­nın­da be­bek ölü­mü­ne, dü­şük do­ğum ağır­lık­lı be­bek do­ğu­mu­na ne­den ola­bi­li­yor.
 
 
 
 
Dok­to­ra da­nış­ma­dan ilaç al­ma­yın
Ha­mi­le­li­ğin ilk 3 ayın­da kul­la­nı­lan ba­zı ilaç­lar dü­şü­ğe ve be­bek­te anor­mal­lik­le­re ne­den ola­bi­li­yor.
 
 
 
 
Bil­gi­sa­yar, cep te­le­fo­nu ve mik­ro­dal­ga fı­rından uzak durun
Bu ci­haz­la­rın yay­dı­ğı rad­yas­yon ve man­ye­tik et­ki üze­ri­ne ka­nıt­lan­mış ve­ri ol­ma­sa da bu ci­haz­larla çok az et­ki­le­şim­de bu­lun­malı.
 
 
 
 
Bö­cek ila­cı, amon­yak içe­ren te­miz­le­yi­ci­ler ve ça­ma­şır su­yu hamileğinizi riske atabilir
Uçu­cu tok­sin­ler ge­be­ler­den uzak­ta tu­tul­ma­sı ge­re­ken mad­de­ler ara­sın­da. Bu kim­ya­sal­larla te­mas et­mek ve­ya so­lu­mak an­ne ve be­bek ha­ya­tı­nı cid­di an­lam­da teh­li­ke­ye ata­bi­li­yor.
 
 
 
 
De­dek­tör, rönt­gen ve to­mog­ra­fi cihazlarından uzak durun
Bu ci­haz­lar, X-Ray ışı­nı ile ça­lış­tık­la­rın­dan teh­li­ke­li so­nuç­la­ra ne­den ola­bi­li­yor. Çok ge­rek­li tıb­bi du­rum­lar­da ge­be­le­re tıb­bi tet­kik ama­cıy­la ul­tra­so­nog­ra­fi ve man­ye­tik re­zo­nans (MR) gö­rün­tü­le­me ter­cih edi­li­yor.
 

Bu haber 1369 defa okundu.

Yorum Yap

Yorumlar

  • Yorum yapılmamıştır.
    Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.

Editörün Seçimi

Çok Okunanlar

Anket

  • Yılbaşı için hediye tercihiniz ?
Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.